κρεβατιαThe Complete Worth Guide 2018



Ακόμα και αν δεν έχετε παιδιά ή κατοικίδια , όταν έρχονται οι φίλοι ή οι συγγενείς ή αν κάθεστε σπίτι αρκετά ,οι καναπέδες του σαλονιού χρησιμοποιούνται συνεχώς. The companies go by names like Tuft Cocoon by Sealy (starting at $699 a queen); Yogabed (beginning at $87...
phpFox Developers Debug Toggle JavaScript Console
Version:
3.8.0
Product Code Name:
Nebula

Total Time:
0.3150120
PHP General Time:
0.0693329
GZIP:
enabled

Driver Version:
MySQL 5.5.62-0ubuntu0.14.04.1
SQL Time:
0.2456791
SQL Queries:
13
SQL Memory Usage:
19.45 kb
SQL Slave Enabled:
No
SQL Total Slaves:
N/A
SQL Slave Server:
N/A

Total Memory Usage:
2.59 Mb
Total Memory Usage (Including Debug):
2.65 Mb
Memory Limit:
0.5 b (-1)

Load Balancing Enabled:
No
Requests From:
198.13.61.26


Server Time Stamp:
March 29, 2020, 2:56 pm
PHP Version:
5.5.9-1ubuntu4.29
PHP Sapi:
apache2handler
PHP safe_mode:
false
PHP open_basedir:
false
Operating System:
Linux

Cache:
file
SQL Queries
0.0001259 | Memory Before: 442.59 kb | Memory After: 444.1 kb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 1 | Slave: No
SELECT value_actual
FROM phpfox_setting
WHERE var_name = 'phpfox_version'
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_settingrefvar_namevar_name102const1Using where
0.0015020 | Memory Before: 739.23 kb | Memory After: 740.58 kb | Memory Used: 1.35 kb | Rows: - | Slave: No
INSERT INTO phpfox_log_session (session_hash, id_hash, user_id, last_activity, location, is_forum, forum_id, im_hide, ip_address, user_agent) VALUES ('6acd105123d8bd2b265c7a2203621de2', 'c56fb43d525078d2aaf85f739d93f298', '0', '1585493788', '/blog/tag/963-964-961-969-956-945-964-945-candia/', '0', '0', '0', '35.175.121.230', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)')
0.0001268 | Memory Before: 873.71 kb | Memory After: 875.22 kb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 1 | Slave: No
SELECT s.style_id, s.parent_id AS style_parent_id, s.folder AS style_folder_name, t.folder AS theme_folder_name, t.parent_id AS theme_parent_id, t.total_column, s.l_width, s.c_width, s.r_width
FROM phpfox_theme_style AS s
     JOIN phpfox_theme AS t
            ON(t.theme_id = s.theme_id)

WHERE s.is_default = 1
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEsrefis_defaultis_default1const1 
1SIMPLEteq_refPRIMARY,theme_idPRIMARY2phpfoxfb.s.theme_id1 
0.0000761 | Memory Before: 877.05 kb | Memory After: 878.55 kb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 1 | Slave: No
SELECT folder AS parent_style_folder
FROM phpfox_theme_style
WHERE style_id = 1
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_theme_styleconststyle_id_2,style_idstyle_id_22const1 
0.0016861 | Memory Before: 1.34 Mb | Memory After: 1.34 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 56 | Slave: Yes
SELECT *, COUNT(item_id) AS total
FROM phpfox_tag
WHERE category_id = 'blog' AND tag_url = '963-964-961-969-956-945-964-945-candia'
GROUP BY tag_id
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_tagrefcategory_id,tag_url,user_search,user_search_general,category_id_2tag_url257const56Using where
0.0012431 | Memory Before: 1.39 Mb | Memory After: 1.39 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 1 | Slave: Yes
SELECT COUNT(*)
FROM phpfox_blog AS blog
INNER      JOIN phpfox_tag AS tag
            ON(tag.item_id = blog.blog_id AND tag.category_id = 'blog')

WHERE blog.is_approved = 1 AND blog.post_status = 1 AND blog.privacy IN(0) AND tag.tag_text = 'στρωματα candia' AND blog.module_id = 'blog'
LIMIT 1
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEtagrefitem_id,category_id,user_search,user_search_general,item_id_2,item_id_3,category_id_2category_id_2334const,const56Using where
1SIMPLEblogeq_refPRIMARY,public_viewPRIMARY4phpfoxfb.tag.item_id1Using where
0.0413609 | Memory Before: 1.41 Mb | Memory After: 1.41 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 5 | Slave: Yes
SELECT blog_text.text_parsed AS text, blog.*, u.user_id, u.profile_page_id, u.server_id AS user_server_id, u.user_name, u.full_name, u.gender, u.user_image, u.is_invisible, u.user_group_id, u.language_id
FROM phpfox_blog AS blog
INNER      JOIN phpfox_tag AS tag
            ON(tag.item_id = blog.blog_id AND tag.category_id = 'blog')
     JOIN phpfox_blog_text AS blog_text
            ON(blog_text.blog_id = blog.blog_id)
     JOIN phpfox_user AS u
            ON(u.user_id = blog.user_id)

WHERE blog.is_approved = 1 AND blog.post_status = 1 AND blog.privacy IN(0) AND tag.tag_text = 'στρωματα candia' AND blog.module_id = 'blog'
ORDER BY blog.time_stamp DESC
LIMIT 5
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEtagrefitem_id,category_id,user_search,user_search_general,item_id_2,item_id_3,category_id_2category_id_2334const,const56Using where; Using temporary; Using filesort
1SIMPLEblogeq_refPRIMARY,public_view,user_id_2,user_idPRIMARY4phpfoxfb.tag.item_id1Using where
1SIMPLEueq_refPRIMARY,user_idPRIMARY4phpfoxfb.blog.user_id1 
1SIMPLEblog_texteq_refPRIMARYPRIMARY4phpfoxfb.tag.item_id1 
0.0004361 | Memory Before: 1.5 Mb | Memory After: 1.5 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 0 | Slave: Yes
SELECT d.blog_id, d.category_id, c.name AS category_name, c.user_id
FROM phpfox_blog_category_data AS d
     JOIN phpfox_blog_category AS c
            ON(d.category_id = c.category_id)

WHERE d.blog_id IN(36112, 35998, 35860, 35830, 35800)
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEdALLblog_id,category_idMISSING KEY   1Using where
1SIMPLEceq_refPRIMARY,category_idPRIMARY4phpfoxfb.d.category_id1 
0.0013721 | Memory Before: 1.5 Mb | Memory After: 1.5 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 15 | Slave: Yes
SELECT tag_id, item_id, tag_text, tag_url
FROM phpfox_tag
WHERE item_id IN(36112, 35998, 35860, 35830, 35800) AND category_id = 'blog'
ORDER BY tag_id ASC
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_tagrangeitem_id,category_id,user_search,user_search_general,item_id_2,item_id_3,category_id_2item_id_281 14Using where; Using filesort
0.0001261 | Memory Before: 1.79 Mb | Memory After: 1.79 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 0 | Slave: No
SELECT groupid
FROM phpfox_user
WHERE user_name like 'blog'
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_userrangeuser_nameuser_name103 1Using where
0.0001609 | Memory Before: 2.38 Mb | Memory After: 2.38 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 10 | Slave: Yes
SELECT c.category_id, c.name, c.name, c.user_id
FROM phpfox_blog_category AS c
WHERE c.user_id = 0
GROUP BY c.category_id
ORDER BY c.name ASC
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEcALLuser_id,name_urlMISSING KEY   10Using where; Using filesort
0.0001590 | Memory Before: 2.42 Mb | Memory After: 2.42 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 10 | Slave: Yes
SELECT c.category_id, c.name, c.name, c.user_id
FROM phpfox_blog_category AS c
WHERE c.user_id = 0
GROUP BY c.category_id
ORDER BY c.name ASC
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEcALLuser_id,name_urlMISSING KEY   10Using where; Using filesort
0.1973040 | Memory Before: 2.48 Mb | Memory After: 2.48 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 0 | Slave: Yes
SELECT category_id, tag_text AS tag, tag_url, COUNT(item_id) AS total
FROM phpfox_tag
WHERE category_id = 'blog' AND added > 1584888988
GROUP BY tag_text, tag_url
HAVING total > 1
ORDER BY total DESC
LIMIT 10
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_tagrefcategory_id,user_search,user_search_general,category_id_2category_id77const91923Using where; Using temporary; Using filesort
Array
(
    [session] => 6acd105123d8bd2b265c7a2203621de2
    [redirect] => /blog/tag/963-964-961-969-956-945-964-945-candia/
)
Go to top